top of page
Studio Commuan
► PLAY

เรื่องย่อ

เพลงของเต้น นรารักษ์ ในฝั่งของเมียหลวงที่ก่นด่าประนามเมียน้อยต่างๆนานา และหาทางเอาคืนอย่างสาสมใจ

MV เสื่อม

2016

GMM TV

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Director

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page