top of page

ชาญนิวัฒนิวัฒน์ คำลือ

Production

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปามล์

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

ชื่อชอบและติดตามการทำงานขององค์กร รวมทั้งชอบแนวคิดในการนำเสนองานในผลงานต่างๆขององค์กร

เป้าหมายของอาชีพ

เพื่อที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน และหาประสบการณ์ในการทำงานจริง ที่จะสามารถพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

รวมวันในการฝึกงาน

62

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0968620837

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชญานุช วีรสาร

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

0968620837

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page