top of page

ทชา สุวรรณรัตน์ อาคิรวัฒน์

Production

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เพ็ชร

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ศิลปะการดนตรีและการแสดง

สาขาการแสดงและการจัดการละครเวที

3

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากร่วมหาประสบการณ์จากค่ายภาพยนตร์และอยากศึกษาวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ

เป้าหมายของอาชีพ

อยากทำงานสาย Arts Director และอยากเป็นนักแสดง

ผลงาน

PORT FOLIO การทำงานและการร่วมงานอื่นๆ
https://drive.google.com/file/d/1oX6eNUwZV2L6MWwbNm36JBTct3LmgUS7/view?usp=share_link

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

92

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0611429919

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.กษาปณ์ ปัทมสูทร

เบอร์โทรอาจารย์

0942963690

LINE

ppptz

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page