top of page

นางสาวปภัสสร พลหาญ

Creative

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

บีม

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

ศิลปศาสตร์

เอกภาษาไทยประยุกต์ โทสื่อสารมวลชน

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะคิดว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ หากได้รับโอกาสในการฝึกงานที่นี่คิดว่าจะได้รับความรู้อย่างมากมาย และเป็นโอกาสในการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงานจริง ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

เป้าหมายของอาชีพ

คาดว่าการฝึกงานในครั้งนี้ทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมากับคนที่ทำงานในสายอาชีพนั้นจริง ๆ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการทำงานต่าง ๆที่ไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อไปใช้ทำงานในอนาคตอีกด้วย การเรียนในรั้วมหาลัยให้ทฤษฎีมากมายกับเรา แต่อีกสิ่งที่จำเป็นและต้องการสำหรับดิฉัน คือ ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน จากมหาลัยสู่ที่ทำงาน

ผลงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

109

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0653613768

อาจารย์ที่ปรึกษา

สุรพงษ์ ยิ้มละมัย

เบอร์โทรอาจารย์

0624536919

LINE

papassornbeam

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page