top of page

นางสาวสุวรรณี อุไร

Creative

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ปู

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เป้าหมายของอาชีพ

ผลงาน

คิดคอนเทนต์ ตัดต่อภาพ เสียงและวิดีโอเบื้องต้นได้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1-NEN-xl2IedqYlcKcEHiApAzLHYyGkoj

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

120

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

ประเภทการฝึกงาน

สหกิจ

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0631402783

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.เมสิริณ ขวัญใจ

เบอร์โทรอาจารย์

081-909-4464

LINE

prideofpou

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page