top of page

นายณัญธิวา เงินคำ

Equipment

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เอสโซ่

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

4

เหตุผลที่มาสมัคร

อยากเรียนรู้งาน และหาประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น เพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองที่มีอยู่ ต่อยอดความสามารถ ทักษะเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของอาชีพ

ได้ทำงานที่ตัวเองชอบ และนำเอาความรู้ที่เรียน ประสบการณ์การทำงาน ฝึกงานมาใช้ในสายงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

95

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0979593856

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสุพรรณี เบอร์แนล

เบอร์โทรอาจารย์

0891910264

LINE

nns.4032

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page