top of page

นาย ศิววุฒิ ธงชัย

Creative

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

วุฒิ

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพื่อหาประสบการณ์ให้มากขึ้น และร่วมพัฒนาองค์กร

เป้าหมายของอาชีพ

เพื่อขัดเกลาฝีมือของตนในอนาคต

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0847357579

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ชญานุช วีรสาร

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

luciferryoma

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page