top of page

ปิยรัฐ หังโส

Equipment

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

เหน่ง

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

วิทยาการสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์

4

เหตุผลที่มาสมัคร

มีสายงานที่อยากฝึกงาน เพื่อพัฒนาความสามารถตัวเองให้มากขึ้น

เป้าหมายของอาชีพ

พัฒนาทักษะความสามารถในด้านโปรดักชั่นให้มากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

รวมวันในการฝึกงาน

99

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทการฝึกงาน

หาประสบการณ์

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0934846651

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ชญานุช วีรสาร

เบอร์โทรอาจารย์

0813022674

LINE

1459900829225203651n

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page