top of page

ฬียากร รุ่งฟ้า

Management

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565

วันที่ตอบรับ

ชื่อเล่น

ใบเตย

arrow&v
Comfirm

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ

ภาควิชา

ชัั้นปี

นิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์ดิจิทัล

4

เหตุผลที่มาสมัคร

เพราะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ และอยากหาประสบการณ์จากที่นี่เผื่อไปทำงานในอนาคต

เป้าหมายของอาชีพ

อยากมีประสบการณ์ทางสายนี้มากขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและสามารถเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปได้

ระยะเวลาการฝึกงาน

วันเริ่มฝึกงาน

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

รวมวันในการฝึกงาน

81

มีการประเมิน

วันสิ้นสุดการฝึกงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

ประเภทการฝึกงาน

รายวิชา

การเดินทางต่างจังหวัด

การติดต่อ

เบอร์โทร

0659806925

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

Facebook

เบอร์โทรอาจารย์

0851667529

LINE

0634401951

นัดหมายการสัมภาษณ์

เลือกวันสัมภาษณ์น้องหรือกด "ข้าม" เพื่อรอการนัดหมายอีกครั้ง

ยืนยัน
ข้าม
bottom of page