top of page
Studio Commuan
VLA Quick Pay

บริษัท สตูดิโอคำม่วน จำกัด

ประเภท

arrow&v

รายละเอียด

จำนวนเงิน

บาท

วันที่จ่าย

สำรองจ่าย

ผู้ทำรายการ

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

Delete
SAVE

บันทึกการจ่ายเงิน

พิจารณา ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือสำเนาบัตรประชาชน หากเป็นการให้ยืมเงินสดให้ใข้ Slip การโอน ตรวจสอบตัวเลขในหลักฐานการรับจ่ายเงินให้ตรงกันเสมอ

bottom of page