top of page
Studio Commuan
VLA Quick Pay

บริษัท สตูดิโอคำม่วน จำกัด

ประเภท

รายละเอียด

จำนวนเงิน

บาท

วันที่จ่าย

สำรองจ่าย

ผู้ทำรายการ

Delete
SAVE

บันทึกการจ่ายเงิน

พิจารณา ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือสำเนาบัตรประชาชน หากเป็นการให้ยืมเงินสดให้ใข้ Slip การโอน ตรวจสอบตัวเลขในหลักฐานการรับจ่ายเงินให้ตรงกันเสมอ

bottom of page