top of page
บริษัทในเครือ
► PLAY

เรื่องย่อ

พิมพรผู้ถูกเลขาณุการของสามีแย่งความรักไปจากเธอ แม้ว่าเธอจะท้องแต่นางก็ยังมาอยู่ในบ้านคอยแผลงฤทธิ์ต่างๆนานาให้ความร้าวฉานระเบิดระเบ้อ