top of page
Studio Commuan
► PLAY

เรื่องย่อ

เรื่องราวของมิตรภาพและความรักที่จะถูกเล่าผ่านการเดินทางของชีสและภาษารักทั้ง 4 แบบ
"Dairy Farm"
"Cheesemaker"
"Delivery"
"Cafe"
/ทุกรสชาติมีเรื่องราว/

The Cheese Sisters - Movie

2022

I AM

ผู้รับบริการ

ปี

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

Character's Name

Cast Name

CAST

จัดการ

CREW

จัดการ

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

บทบาท

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลนักแสดง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

บันทึก

เราได้รับข้อมูลพื้นฐานของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทีมงาน

ชื่อ และ นามสกุลจริง

ชื่อเล่น

bottom of page